Runde logo symbol

Runde
Forsking

Undervannskamera
Undervannskamera

Ein unik lokasjon for innsamling av forskingsdata

Lundefugl bilde
Foto: Johannes Kjær Madsen
Runde logo symbol
SVG magnifier

Kva er Runde Forsking?

Runde Forsking driftar forskingsstasjonen ved Runde Miljøsenter. Offentlege og private verksemder nyttar oss til oppdrag innan undersøking og overvaking av miljøet. I tillegg kan forskarar frå resten av verda kome til Runde og samle data og materiale, teste utstyr, analysere måleseriar og skrive rapportar.

Cogwheel ikon

Fasilitetar og tenester

Vi utfører oppdrag innan miljøovervaking, miljøundersøking og rådgjeving for private og offentlege aktørar. Forskarar frå heile verda kan bu og arbeide ved Runde Miljøsenter. Bedrifter og privatpersonar kan også leige lokaler til arrangement og overnatting.

Publikasjon med linjer ikon

Samarbeidspartnarar

Vi har samarbeid med fleire institusjonar på ei rekkje av prosjekta vi deltek i, mellom anna med NIVA og Havforskingsinstituttet.

Vi jobbar for miljøet

Bilde av runde miljøsenter
Foto: Per Eide