Blågrønt samarbeid 2.0

Blågrønt samarbeid 2.0

20/9/2022

Prosjekt

lesetid

 • Prosjekt: Blågrønt samarbeid 2.0
 • Kategori: Marin forsking
 • Status: Pågår
 • Oppdragsgjevar: Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Start: November 2021
 • Ansvarleg: Runde Forsking
 • Leiar: Jenny Ullgren
 • Deltakarar: Ørjan Sørstrønen Vabø, Ovidie Lynge, Karsten Kvalsund, Nils-Roar Hareide
 • Samarbeid: Møreforsking og Norsk Senter for Økologisk Landbruk (NORSØK). Prosjektet vert leia av Møreforsking.
 • Finansiering: Fylkeskommunen
FAKTABOKS

Blågrønt samarbeid var eit samarbeidsprosjekt mellom Runde Forsking, Møreforsking og Norsk Senter for Økologisk Landbruk finansiert av Møre og Romsdal sitt regionale forskingsfond. Hovudmålet for prosjektet er å gjennom samarbeid styrke dei regionalt forankra aktørane innan forsking og utvikling, og gi relevante leveransar for fylket.

No har prosjektet blitt vidareført til BGS 2.0. der aktørane skal jobbe vidare med å auke verdiskaping og berekraftig utvikling innan blå og grøne næringar i fylket ved å bygge kunnskap gjennom FoU aktivitet i samarbeid med lokalt næringsliv.

Saman vil dei tre aktørane bidra til å

 • Etablere metodikk og datainnsamling for å sikre forvaltning av sårbare naturtypar og arter
 • Bringe fram kunnskapsgrunnlag for å ivareta biologisk mangfald i arealforvaltinga, spesielt med sikte på berekraftig utnytting av naturressursane
 • Utvikle klimatilpassa løysingar innan primærnæringar som haustar av naturressursar, for å sikre berekraft både for næring og naturressursar
 • Avdekke kunnskapshol med behov for forskingsinnsats frå nasjonale og internasjonale aktørar, spesielt innan arealendring og annan påverknad av naturmangfald i fylket som skyldast klimaendringar
 • God kommunikasjon med næringsaktørar for å sikre at arbeidet er relevant for ei berekraftig næringsutvikling i fylket

Bildegalleri

PROSJEKTLEIAR PÅ RUNDE
NYHEIT PUBLISERT AV
Jenny Ullgren
Fysisk oseanograf
DEL TIL SOSIALE MEDIER