Publikasjonar

Offentleg tilgjengelege publikasjonar og rapportar produsert i tilknyting til Runde Miljøsenter.

Oversikt

EIGNE PUBLIKASJONAR

2022
Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri- og havvindnæring - Kva er relevant kunnskap frå fiskarar? (Abstract)
chevron

Forfattar(ar):

Nils-Roar Hareide, Anne Christine Utne Palm

Utgjevar:

Oppdragsgjevar:

Publikasjonstype:

Utgreiing

Publikasjonsnummer:

Rapportnummer:

ISBN/ISSN:

Finansiering:

2022
Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri- og havvindnæring - Hva er relevant kunnskap fra fiskere? (Presentasjon)
chevron

Forfattar(ar):

Nils-Roar Hareide, Anne Christine Utne Palm

Utgjevar:

Oppdragsgjevar:

Publikasjonstype:

Presentasjon

Publikasjonsnummer:

Rapportnummer:

ISBN/ISSN:

Finansiering:

2022
Utslepp til Moltuvika av filterrest fra planlagt reinseanlegg for drikkevatn. Konsekvensvurdering for marint miljø.
chevron

Forfattar(ar):

Lars Golmen

Utgjevar:

Oppdragsgjevar:

Asplan Viak/Herøy Vasslag AS

Publikasjonstype:

Rapport

Publikasjonsnummer:

Rapportnummer:

RMS 11/2022, prosjekt RF-18

ISBN/ISSN:

Finansiering:

Herøy vasslag på Sunnmøre skal bygge nytt reinseanlegg for drikkevatn på Moltu for å ta bort humus i råvatn frå Mørkevatnet. Det skal installerast Dynasand filter med aluminiumsfelling. Avlaup frå reinseanlegget er tenkt gå gjennom ei sjøleidning til Moltuvika som er del av vassførekomsten Herøyfjorden-Røyrasundet. Runde Miljøsenter har på oppdrag for vasslaget gjennomført ein miljøkonsekvensanalyse for det framtidige utsleppet, med vekt på utslepp av organisk materiale og aluminium. Modellresultata indikerer der vil oppstå ei innblandingssone innafor ein radius på 5-7 m frå utsleppet. Fortynninga i denne avstanden vil ligge rundt 55X. For aluminium er det antatt ein grenseverdi for toksisitet på 0.3 mg/l for plankton. Denne verdien vil kunne overskridast i innblandingssona, noko som er akseptert for industriutslepp. Innlagring og spreiing skjer djupare enn der levande plankton normalt finst. Tilført organisk stoff vil forbruke oksygen frå sjøvatnet og sedimentet. Med referanse til erfaringar frå liknande utslepp og måledata frå Moltuvika er det konkludert med at oksygenverdiane ikkje vil bli merkbart redusert, i høve til naturleg variasjon. Miljørisikoen ved tiltaket er vurdert som liten. Miljø-klassifiseringa og risiko for ikkje å nå miljømålet for vassførekomsten vil ikkje bli endra og det er ikkje venta negative utslag for biodiversiteten som følgje av det planlagte tiltaket. Eit oppfølgjande overvakingsprogram er skissert.

2022
Rapport Nettverk Marin Forsøpling MR 2021
chevron

Forfattar(ar):

Runde Miljøsenter v. Louise Holmelund Tackmann og Ovidie Mari Lynge, Sunnmøre Friluftsråd v.Randi Kjærstad Hagerup og Malin Therese Fiksdal, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal v. Patrick Gule

Utgjevar:

Oppdragsgjevar:

Publikasjonstype:

Rapport

Publikasjonsnummer:

Rapportnummer:

ISBN/ISSN:

Finansiering:

Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet

2021
Rapport Nettverk Marin Forsøpling Sunnmøre 2020
chevron

Forfattar(ar):

Runde Miljøsenter ved Louise Holmelund Tackmann

Utgjevar:

Oppdragsgjevar:

Publikasjonstype:

Rapport

Publikasjonsnummer:

Rapportnummer:

ISBN/ISSN:

Finansiering:

Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet

2020
Gyte- og ressursundersøkingar på sil ved Runde - Aktivitetsrapport 2019
chevron

Forfattar(ar):

Roger Kvalsund, Nils-Roar Hareide, Karsten Kvalsund, Greta Garnes, Arne Sævik

Utgjevar:

Runde Miljøsenter

Oppdragsgjevar:

Publikasjonstype:

Rapport

Publikasjonsnummer:

Rapportnummer:

01/20

ISBN/ISSN:

Finansiering:

Den viktige rolla sil (Ammodytes spp.) har i økosystema langs Norskekysten er skildra i Bergstad m.fl. (2013). I den rapporten blir dei store hola i kunnskap om silartane skildra. Sameleis viser Fauchald m. fl (2015) til det er viktig å arbeide med å finne ut kva er tilstanden til sil langs Norskekysten, og korleis kan den relaterast til endringar i sjøfuglsamfunna?

Runde Miljøsenter starta i 2013 arbeid med å få etablert kunnskap om leveområda til sil ved Runde. I 2017 starta arbeidet med å samle inn biologiske data og dette arbeidet er vidareført i 2018 og 2019 i samarbeid med Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Arbeid som er gjennomført i 2019 er oppsummert i denne rapporten.

2020
Rapport Nettverk Marin Forsøpling Sunnmøre 2019
chevron

Forfattar(ar):

Runde Miljøsenter ved Charlotte Hauge, Louise Tackmann og Nils-Roar Hareide

Utgjevar:

Oppdragsgjevar:

Publikasjonstype:

Rapport

Publikasjonsnummer:

Rapportnummer:

ISBN/ISSN:

Finansiering:

Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet

2004
A new marine research station at Runde, Norway. Prestudy on project development, science networking and market.
chevron

Forfattar(ar):

Lars Golmen, The Runde Group

Utgjevar:

The Runde Group

Oppdragsgjevar:

NORA (Nordisk Atlandsamarbejd), Møre og Romsdal Fylkeskommune, Herøy kommune

Publikasjonstype:

Rapport

Publikasjonsnummer:

Rapportnummer:

ISBN/ISSN:

Finansiering:

Fugleøya Runde på Sunnmørskysten har lenge vore eit attraktivt reisemål både for ålminnelege turistar og for forskarar som er spesielt interesserte i naturmiljøet på og rundt øya. I lys av dette blei det på 1990-talet byrja diskusjonar om å etablere ein forskingsstasjon på øya som kan ivareta behova for tilreisande forskarar, og der også andre aktivitetar som kan støtte opp under reiseliv og næring vil kunne inkluderast.

Ei lokal initiativgruppe som har arbeidd uformelt med desse planene, søkte i mars 2003 det nordiske NORA (Nordisk Atlantsamarbeide) programmet om stønad til eit forprosjekt med fokus på å få Runde integrert i eit samarbeid med motsvarande stasjonar i vest-norden.

Søknaden blei innvilga av NORA i juni 2003, med ei tentativ tidsramme på 1 år. NORA ba i tilsegnsbrevet om å legge særskild vekt på det vest-nordiske perspektivet. Herøy kommune gjennom næringsfondet var velviljuge til prosjektet og bidrog med tilleggsstønad for å dekke inn deler av ein betydeleg lokal eigeninnsats som prosjektgruppa sjølv for øvrig stod for.

Foreliggande rapport oppsummerer resultata frå dette forprosjektet, som i tråd med søknaden har fokus på forsking og nettverk. Prosjektet har undervegs utvikla seg positivt også i fleire andre retningar som kvar vil innebere separate oppfølgjande vurderingar.

EKSTERNE PUBLIKASJONAR

2020
Kystsonelandbruk.  Rapport fra pilotstudium på Nerlandsøy i Herøy kommune i Møre og Romsdal.  Blå-Grønt Samarbeidsprosjekt 1, Delprosjekt 1: Kystøkologi.
chevron

Forfattar(ar):

Kristin Marie Sørheim, Atle Wibe, Unni Støbet Lande, Liv Guri Velle, Jenny Ullgren

Utgjevar:

Norsk Senter for Økologisk Landbruk (NORSØK)

Oppdragsgjevar:

Møre og Romsdal fylkeskommune

Publikasjonstype:

Rapport

Publikasjonsnummer

Rapportnummer:

5/17/2020

ISBN/ISSN:

978-82-8202-117-3

Finansiering:

2008
Analyse av sedimenter - Kildesporing av bromerte flammehemmere i Ålesundsområdet
chevron

Forfattar(ar):

John Arthur Berge

Utgjevar:

NIVA

Oppdragsgjevar:

NIVA

Publikasjonstype:

Rapport

Publikasjonsnummer

TA-2441/2008

Rapportnummer:

5674-2008

ISBN/ISSN:

978-82-577-5409-9

Finansiering:

SFT (Statens forurensningstilsyn)