Miljøovervaking

Overvaking av økologiske forhold i havet over tid for å fange opp menneskeleg påverknad.

For å følge med på tilstanden i det marine miljøet og fange opp menneskeleg påverknad treng ein overvaking over tid. Vi tar regelmessige prøver på faste punkt og brukar faste installasjonar av kamera og måleinstrument for å overvake ulike havmiljøparametrar, egg og gyteforhold, fiskeriaktivitet m.m. over tid.