Vassøyle

Vi utfører straummåling, vassprøvetaking og ulike fysiske og kjemiske målingar i frie vassmassar; plankton, næringssalt, salinitet, temperatur, oksygen, turbiditet (partikkelinnhald/grums), siktedjup.