Dataanalyse

Vi kan bidra med kvalitetssikring, visualisering og analyse av met-ocean datasett, fjernmålingsdata, tidsseriar m.m.