Teknisk bistand

Runde Forsking driftar forskingsstasjonen på Runde og kan yte teknisk bistand i samband med feltarbeid og testing. Vi har kompetanse på gliders, ROV, og GIS og kan tilby tilgang til båt, ekkolodd, laboratorium, lager, kjølerom og diverse utstyr. Her finst også overnatting og forpleining.