Fjøresone

Vurdering av miljøtilstand og økologisk tilstand. Kartlegging av artar, naturtypar, biologisk mangfald og menneskeleg påverknad.