Resipientundersøking Ulstein kommune

Resipientundersøking Ulstein kommune

21/9/2022

Prosjekt

lesetid

 • Prosjekt: Resipientundersøking Ulstein
 • Kategori: Miljøundersøking og rådgjeving
 • Status: Fullført
 • Oppdragsgjevar: Ulstein kommune
 • Start: Mars 2021
 • Slutt: August 2022
 • Ansvarleg: Runde Forsking
 • Leiar: Jenny Ullgren
 • Deltakarar: Karsten Kvalsund, Ørjan Sørstrønen Vabø, Ovidie Lynge, Lars Golmen
 • Samarbeid: Akvaplan-niva og Molvær Resipientanalyse
 • Finansiering: Ulstein Kommune
FAKTABOKS

På oppdrag frå Ulstein kommune utførte Runde Forsking i samarbeid med Akvaplan-NIVA ei miljøundersøking av dei fire vassførekomstane (sjøresipientane) i kommunen: Rundafjorden, Lyngnesvika, Botnavika og Haddalsvika. Formålet var å undersøke og klassifisere vasstilstanden i dei ulike resipientane, samt samanlikne tilstanden i dag med tidlegare rapporterte tilstandar. Undersøkinga skulle gi grunnlag for å vurdere om det er naudsynt med utvida reinsing på kommunale anlegg, eller behov for å stille strengare krav til reinsing i spreia busetnad for å nå miljømåla etter vassforskrifta.

I resipientundersøkinga for Ulstein kommune i 2021-2022 blei åtte stasjonar fordelt på fire vassførekomstar undersøkt, og næringssalt, hydrografi, blautbotnsfauna og fjøresoneindeks blei vurdert og klassifisert etter klassifiseringsrettleiaren (02:2018). Funna blei, så langt det var mogeleg, samanlikna med tidlegare undersøkingar.

Næringssaltverdiane målt i øvre vasslag tilsvara god eller svært god tilstand, og målingane av klorofyll-a viste normale mengder planteplankton. Miljøtilstanden i fjøresona blei totalt sett klassifisert som god, men enkelte parameterar indikerte påverknad av utslepp. Prøvetakinga av blautbotnsfauna og oksygennivåa i botnvatnet viste moderat, dårleg eller svært dårleg økologisk tilstand. Resultata peikar på at det er god gjennomstrøyming i øvre vasslag, medan djupvatnet i fjordbassenga sjeldan blir skifta ut, noko som fører til låge oksygennivå og dårlege forhold for botnfauna. Forholda var noko verre no enn ved tidlegare undersøkingar, ved at botnvatnet oftare var oksygenfattig. Naturlege forhold bidrar til å gjere sjøresipientane i den «grøne korridor» sårbare.

Bildegalleri

PROSJEKTLEIAR PÅ RUNDE
NYHEIT PUBLISERT AV
Jenny Ullgren
Fysisk oseanograf
DEL TIL SOSIALE MEDIER